Allmänna villkor

Tillämpning 

Dessa Generella Villkor är tillämpliga på alla tjänster som för närvarande tillhandahålls av sws rör & vvs AB, organisationsnummer 559441-5779. Dessa Generella villkor kompletterar bestämmelserna i eventuella orderbekräftelser. Om det finns avvikelser mellan bestämmelserna i orderbekräftelsen och de Generella villkoren ska orderbekräftelsen ges företräde. Sws rör & vvs AB benämns nedan entreprenören. 

Tjänster 

Våra auktoriserade VVS-tekniker utför olika typer av VVS-arbeten. För mer information om vilka typer av tjänster vi erbjuder, vänligen besök vår Tjänster-sida eller kontakta oss via vår Kontakta oss-sida. 

Utförande av tjänsterna 

sws rör & vvs AB åtar sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid och enligt branschstandard och gällande lagar. 

Tilläggsarbete 

Om det upptäcks att ytterligare arbete behöver utföras i samband med uppdraget kommer kunden att underrättas. Om det inte går att nå kunden inom rimlig tid kan entreprenören ändå utföra tilläggsarbetet under följande omständigheter: (a) om kostnaden för tilläggsarbetet är försumbar eller låg i förhållande till uppdragets kostnad, eller (b) om det finns skäl att anta att kunden önskar att tilläggsarbetet ska utföras. 

Material 

Entreprenören är ansvarig för att införskaffa det material som behövs för arbetet, om inget annat har avtalats. Materialet köps från auktoriserade VVS-grossister och kunden debiteras enligt rådande prislista. 

Fakturering 

sws rör & vvs AB erbjuder fasta priser för våra Installerat o klart paket. Övertid utöver paketet faktureras per påbörjad timme. För aktuella priser, vänligen kontakta oss. 

Priset för akututryckning inkluderar två timmars arbete, inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom en timme, men detta kan inte alltid garanteras. 

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan åtgärdas inom två timmar stannar vi kvar och det tillkommer en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från det att teknikern påbörjar ärendet. 

Betalning och fakturering 

Betalning ska göras mot faktura inom den angivna tidsramen på fakturan, vilket normalt är 14 dagar. entreprenören förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning. 

Beställaren är ansvarig för att betala fakturan om inte huvudmannen (till exempel bostadsrättsförening eller företagets hyresvärd) betalar den. 

Vid försenad betalning har entreprenören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 i Räntelagen, samt kräva ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader. 

Rot & Rut-avdrag 

Om du vill använda rot/rut-avdraget måste du meddela detta vid beställningstillfället. Du är ansvarig för att lämna korrekta och fullständiga uppgifter för rot/rut-avdraget. Det är också ditt ansvar att säkerställa att du är berättigad till rot/rut-avdraget. 

Om rot/rut-avdraget inte godkänns av Skatteverket förbehåller sig entreprenören rätten att debitera dig det återstående beloppet som inte täcks av avdraget. 

Ångerrätt och avbokning 

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal har du som privatperson 14 dagars ångerrätt för planerade arbeten förutsatt att arbetet inte har påbörjats. Ångerrätten gäller inte för jourarbeten. Om du vill åberopa ångerrätten måste du meddela entreprenören inom ångerfristen. Ångerfristen börjar räknas från den dag du tecknar avtalet. Om du begär att arbetet ska utföras under ångerfristen förlorar du ångerrätten och måste betala det avtalade priset. 

Företagskunder och bostadsrättsföreningar har ingen ångerrätt. 

Vid avbokning av jourarbeten efter att de har registrerats debiteras en kostnad för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas. Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 timmar innan arbetet ska utföras. Därefter debiteras en avbokningsavgift. 

Övriga villkor 

Entreprenören har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. 

Restid till och från arbetsplats, arbetstid montör lägger på att handla material till arbetet etc debiteras enligt rådande timtaxa vid arbeten på löpande räkning. 

Avtalet gäller från det att din beställning har bekräftats av entreprenören till dess att den beställda tjänsten har genomförts och full betalning har skett. 

Om du anser att det finns fel i en tjänst utförd av entreprenören måste du reklamera felet inom skälig tid. Reklamationen ska göras senast inom tre år från tjänstens utförande. Vid försenad reklamation kan du förlora rätten att åberopa felet. 

Entreprenören åtar sig att kostnadsfritt åtgärda eventuella fel i utfört arbete, inklusive resekostnader. Om entreprenören inte åtgärdar ett påtalat fel inom skälig tid har du rätt till prisavdrag eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen.  

Entreprenören bär inte ansvar för information som du som kund lämnar i samband med offertförfrågan eller bokningen. Entreprenören ansvarar endast för direkt skada orsakad av fel eller försummelse vid uppdragets utförande. 

Entreprenören behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Uppgifterna används för att fullfölja åtaganden mot dig, administrativa ändamål, felsökning, support, fakturering, uppfyllande av lagkrav och marknadsföring av tjänster. 

Vid händelser utanför entreprenörens kontroll, såsom strejk, brand, översvämning, krig eller myndighetsföreskrifter, är entreprenören befriad från skyldighet att fullfölja avtalet. 

Eventuella ändringar i avtalet måste godkännas av båda parter. 

Allmänna villkor vid köp av en produkt inom Installerat & Klart.


När du väljer att använda vår tjänst "Installerat & Klart" kan du vara säker på att en kvalificerad expert kommer att ta hand om arbetet åt dig. Vi kommer att leverera produkten till ditt hem vid den överenskomna tiden och installera den åt dig, samtidigt som vi tar hand om bortforsling av din gamla produkt. Installationen görs på befintliga uttag och anslutningar. Se till att kontrollera att produkten kan bäras in och att den får plats genom eventuella dörröppningar och passager. 

Eventuella avbokningar eller ändringar måste göras minst 48 timmar före den planerade leveranstiden. Om leveransen inte kan genomföras eller slutföras på grund av kundens ansvar kommer kostnaden för leverans och installation att faktureras. 

Om du beställer en produkt med installation är det vanligast förekommande att installatören har med sig produkten vid installationsdagen. 

Följande ingår i tjänsten "Installerat & Klart": 

Demontering eller avkoppling av eventuell befintlig produkt 

Bärning av den nya produkten till den angivna platsen, i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om det krävs för produkten) 

Uppackning av produkten 

Montering enligt bruksanvisningen 

Funktionstestning 

Bortforsling av förpackningsmaterial 

Återvinning av den gamla produkten 

Följande villkor gäller för våra "Installerat & Klart"-priser: 

Möjlighet till ROT-avdrag 

Fungerande vattenavstängning i det rum där installationen ska utföras eller i ett närliggande utrymme 

Ingen ombyggnation krävs 

Ingen omdragning, utbyte eller kapning av befintliga vattenledningsrör, avloppsrör eller annat material krävs - inga oväntade arbetsmoment 

Observera att eventuella zontillägg kan tillkomma beroende på din geografiska plats 

Observera att elinstallation inte ingår 

För närvarande erbjuds leverans och tjänsten "Installerat & Klart" endast i Umeå med omnejd. 

Produktspecifika villkor för Installerat & Klart 

Badkar: Gäller utbyte av befintligt badkar (ej badkar som är fast eller inbyggda). Maximal vikt på befintligt badkar 60kg. Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Transportväg in till plats för det nya badkaret samt ut för det gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder så som svängda trappor eller spiraltrappor. 

Badrumsmöbler: Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker. Befintliga väggar ska vara ordentligt förstärkta (kottlade). 

Bergvärmepump: Gäller utbyte av befintlig bergvärmepump. Transportväg in till plats för den nya bergvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Den nya bergvärmepumpen placeras på samma plats som den befintliga. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Eventuell ändringsanmälan till kommunen ansvarar du som kund för. Du som kund ansvarar själv för att den nya bergvärmepumpen är rätt dimensionerad samt passar till ditt hus och befintliga borrhål. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Kostnad för elinstallation tillkommer. 

Blandare: Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej. 

Vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.” 

Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm. 

Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade. 

Cirkulationspump: Gäller utbyte av befintlig cirkulationspump. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas. Vid injustering används Grundfos App Go Balance. Radiatorsystemet måste vara av 2-rörs typ. Samtliga radiatorer i huset måste ha fungerande ventiler med förinställning. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer. 

Duschhörn med förvaring: Väggarna som duschhörnan monteras på måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör. 

Duschhörn och skärmvägg: Väggarna måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör. 

Duschkabin: Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Tillräckligt utrymme och takhöjd måste finnas. Eventuell demontering eller inkoppling av el ingår ej. 

Expansionskärl: Gäller utbyte av befintligt expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas. 

Frånluftsvärmepump: Gäller utbyte av befintlig frånluftsvärmepump. Transportväg in till plats för den nya frånluftsvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga frånluftsvärmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Du som kund ansvarar själv för att den nya frånluftsvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Rengöring samt injustering av ventilationskanaler ingår ej. Kostnad för elinstallation tillkommer. 

Luft/vatten värmepump: Gäller utbyte av befintlig luft/vatten värmepump. Transportväg in till plats för den nya luft/vatten värmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Värmepumpens nya inomhusdel samt utomhusdel (fläkten) placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där utomhusdel placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Du som kund ansvarar själv för att den nya luft/vatten värmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Kostnad för elinstallation tillkommer. 

Varmvattenberedare: Gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara ansluten underifrån eller från toppen. Omdragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga komponenter ingår ej. Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren samt installation av den nya. Vid installation av vägghängd varmvattenberedare ska väggen för montage vara rak och ordentligt förstärkt (kottlad). Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer. 

Vattenfelsbrytare: Installationen ska ske på befintligt kopparrör med dimensionen 22 alternativt 28 mm. Fungerande vattenavstängning måste finnas. Eventuell kostnad för isolering och elinstallation tillkommer. Utöver vattenfelbrytarens byggmått ska det finnas 15 cm fritt/rör utan böjar på vardera sida. 

Vattenutkastare: Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare. Väggtjocklek får inte överstiga 300 mm. Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimensionen 15 alternativt 22 mm. 

WC-stol: Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp. Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg. Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.